คำถามที่พบบ่อย

e-SAR คืออะไร?

ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เป็นระบบที่สถานศึกษาใช้ในการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถจัดส่งไฟล์เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านทางระบบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลได้ และระบบสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล และออกรายงานสถิติผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถจำแนกตามระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งภาพรวม รายมาตรฐาน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เข้าสู่ระบบ e-SAR อย่างไร?

สามารถเข้าสู่ระบบ e-SAR ได้ทางเมนู ระบบ e-SAR เมื่อเข้าเมนูดังกล่าวแล้วให้เลือกเข้าสู่ระบบ หรือช่องทาง URL : https://esar.obec.go.th/

ช่องทางการแจ้งปัญหา

สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ทางเมนู แจ้งปัญหา หรือทาง URL : https://pr-esar.obec.go.th/report