ข่าวระบบ e-SAR

Card Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการและดูแลระบบ e-SAR ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบ e-SAR ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การทดสอบระบบ e-SAR โดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กันยายน 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card Image

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มกราคม 2563

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์

Links