ข่าวประชาสัมพันธ์

Card Image

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มกราคม 2563

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่่ 13 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 ธันวาคม 2562

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

18 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม