ระบบ e-SAR

ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เป็นระบบที่สถานศึกษาใช้ในการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถจัดส่งไฟล์เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านทางระบบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลได้ และระบบสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล และออกรายงานสถิติผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถจำแนกตามระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งภาพรวม รายมาตรฐาน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้